L'Ajuntament obre la convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer

La ciutadania de Montmeló ja pot presentar sol·licituds per rebre ajuts econòmics per pagar el lloguer

Societat

L'Ajuntament obre la convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer
L'Ajuntament obre la convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer

L'Ajuntament de Montmeló va obrir el passat 16 d'abril el termini de presentació de les sol·licituds de subvencions per al pagament del lloguer de l'any 2019, que clourà el 7 de juny.

Respecte de la convocatòria del 2018 s'han introduït un parell de novetats. D'una banda, pel que fa als ingressos computables, excepcionalment en el supòsit que la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència hagi tingut durant l’any de la convocatòria un canvi significatiu s’admetran els ingressos de l’any 2019 de la unitat de convivència, però en cap cas s’acceptaran ingressos no declarats.

I d'altra banda, l’import mensual del lloguer a la demarcació de Barcelona no pot superar els 750 € (inclosos imports de renda, els endarreriments de la renda, els imports corresponents a la repercusió de les obres de millora, l’import de béns immobles-IBI, i la taxa pel servei de recollida d’escombraries). Però excepcionalment l’import pot arribar als 900 € mensuals, només per a casos de famílies nombroses corresponentment acreditades.

Pel que fa a la documentació que s'haurà de lliurar, els interessats hauran d’aportar tots els rebuts de lloguer pagats en el moment de presentar la sol·licitud, i en el rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l’import del lloguer, el concepte i la data. A més, la sol·licitud, el full de transferència bancària i la declaració responsable, si escau, s’han de formalitzar correctament, han d’anar datats i signats per la persona sol·licitant, i/o l’entitat creditora. I per últim, si l’usuari o usuària s’ha oposat a la consulta telemàtica, caldrà que aporti tota la documentació requerida i enumerada en la sol·licitud. 

Per a més informació sobre la convocatòria es pot consultar el web del Consell Comarcal del Vallès Oriental o el de l’Agència de l’Habitatge.

Edicions locals