Funcionàries interines i abús de la temporalitat a les administracions públiques

Col·lectiu Ronda

Aparador

Funcionàries interines i abús de la temporalitat a les administracions públiques
Funcionàries interines i abús de la temporalitat a les administracions públiques

Ja fa anys que el conflicte relacionat amb la temporalitat abusiva a les diferents administracions, especialment la que té a veure amb la figura dels funcionaris interins, acumula nous episodis que bàsicament tenen a veure amb els retrets de la UE cap a Espanya pel fet de no comptar amb mecanismes legislatius suficients per combatre aquesta temporalitat fraudulenta.

De forma molt resumida, allò que les autoritats i els tribunals europeus retreuen a l’Estat espanyol és el fet que quan consta acreditat que la temporalitat del funcionari interí no és justificada, per exemple perquè la seva plaça no surt mai a concurs per a la seva definitiva cobertura, l’administració no pateix cap mena de retret legal ni econòmic i, en canvi, la persona interina no pot gaudir de drets com ara el de percebre una indemnització en cas de perdre el lloc de treball.

Ara fa uns dies, el Congrés va convalidar per un sol vot de diferència el RDL 14/2021, anomenat de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (tot i que més congeut com a «Icetazo»). Un conjunt de mesures que, precisament, pretenen satisfer les exigències comunitàries en matèria de prevenció de l’ús abusiu dels nomenaments temporals. Es tracta d’una norma de caràcter provisional, ja que la condició d’alguns dels grups parlamentaris que van votar a favor de la convalidació és que el reial decret llei continués la seva tramitació parlamentària com a projecte de llei i, per tant, pogués ser modificat mitjançant la presentació d’esmenes. Tot i això, a l’espera de conèixer quina serà definitivament la norma aprovada, convé destacar alguns dels aspectes més rellevants que conté.

Segurament, la més transcendent de les mesures incorporades sigui el compromís d’impulsar un pla d’estabilització que redueixi la taxa de temporalitat de les administracions des del gairebé 30% actual –per sobre de la taxa del sector privat– fins a menys d’un 8%. Seran objecte del pla d’estabilització totes les places estructurals que hagin estat ocupades de forma temporal durant almenys 3 anys de forma ininterrompuda amb anterioritat al 31 de desembre de 2020. L’estabilització es farà a través de concursos-oposició on l’experiència suposarà un 40% de la puntuació total en la fase de valoració.

A banda, ara sí que es contempla la possibilitat que els interins percebin en alguns casos una indemnització econòmica equivalent a 20 dies de salari per any treballat fins a un màxim de 12 mensualitats quan, per exemple, hi hagi un incompliment del termini màxim de permanència de la persona interina en el seu càrrec.

Es diu també que la futura llei incorporarà el dret de les persones interines a adquirir la seva plaça mitjançant la valoració dels seus mèrits, sense necessitat de superar una oposició, quan l’hagin ocupat de forma ininterrompuda durant almenys 10 anys sense que aquesta hagi sortit mai a concurs. Això, però, no figura al text convalidat pel Congrés i caldrà esperar fins a l’aprovació de la llei per saber del cert si serà així o no.

Col·lectiu Ronda

Granollers
Pl. Josep M. Folch i Torres, 12, 1r C
Tel.: 93 870 87 42 · Fax: 93 860 01 66

Mollet
Rambla Nova, 26, 1r 
Tel.: 93 593 33 46 · Fax: 93 570 33 44

www.cronda.coop

Edicions locals