Què és la quarta falcídia?

Article de José Ignacio Carnero Sobrado de CGC Abogados

Aparador

Sovint s’observen testaments en els quals s’atorguen llegats que suposen una part molt important de l’herència, perjudicant així l’hereu que veu com la seva part queda molt reduïda.
La figura de la quarta falcídia, o quota hereditària mínima, recollida en el Codi Civil de Catalunya, protegeix l’hereu davant herències excessivament gravades amb llegats, evitant que l’herència quedi buida de contingut econòmic en salvaguardar per a l’hereu, almenys, la quarta part del valor de l’herència.
Si, realitzat l’inventari en el termini de sis mesos des de la mort del testador, i efectuats els pertinents càlculs, es conclou que l’hereu no percep aquesta quota mínima, procedir la reducció de tots els béns llegats en la proporció que correspongui fins que el total obtingut per l’hereu suposi el quart de l’herència.
És important destacar que el mateix Codi Civil de Catalunya deixa clar que l’hereu, que a més sigui legitimari, té dret tant a la quarta falcídia, com a la legítima. Tots dos drets, per tant, són compatibles, podent l’hereu, que també sigui legitimari, exigir tots dos drets de forma acumulada.
Finalment, cal assenyalar que el testador pot prohibir el dret a la quarta falcídia. Així, en el cas que el testador pretengui que es respectin els béns atribuïts específicament (llegats), encara que el valor dels mateixos superi les tres quartes parts del valor de l’herència, haurà de prohibir en el seu testament la reducció per raó de la quarta falcídia dels llegats que en el seu cas consideri.

José Ignacio Carnero Sobrado

jicarnero@cgcabogados.net

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet del Vallès · Tel. 935 703 991

Edicions locals